గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము - Gadachina Kaalam Krupalo Mammu Lyricsగడచిన కాలం కృపలో మమ్ము - Gadachina Kaalam Krupalo Mammu Daachina Devaa Neeke thothramu is a Telugu Christian Song sung by Sis Blessie Wesley from Bible Wonders / John Wesley 


Gadachina Kaalam Krupalo Mammu Lyrics in English:

Hallelooya Sthothram Yesayyaa (2)
Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
Daachina Devaa Neeke Sthothramu
Pagaloo Reyi Kanupaapavale
Kaachina Devaa Neeke Sthothramu
 (2)
Mamu Daachina Devaa Neeke Sthothramu
Kaapaadina Devaa Neeke Sthothramu
 (2)        ||Gadachina||

Kalatha Chendina Kashtakaalamuna
Kanna Thandrivai Nanu Aadarinchina
Kalushamu Naalo Kaanavachchinaa
Kaadanaka Nanu Karuninchina
 (2)
Karuninchina Devaa Neeke Sthothramu
Kaapaadina Devaa Neeke Sthothramu
 (2)           ||Gadachina||

Lopamulenno Daagi Unnanu
Dhaathruthvamutho Nanu Nadipinchinaa
Avidheyathale Aavarinchinaa
Deevenalenno Dayachesinaa
 (2)
Deevinchina Devaa Neeke Sthothramu
Dayachoopina Thandri Neeke Sthothramu
 (2)         ||Gadachina||


హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా (2)
గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
పగలూ రేయి కనుపాపవలె
కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)
మము దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)        ||గడచిన||
కలత చెందిన కష్టకాలమున
కన్న తండ్రివై నను ఆదరించిన
కలుషము నాలో కానవచ్చినా
కాదనక నను కరుణించిన (2)
కరుణించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)       ||గడచిన||
లోపములెన్నో దాగి ఉన్నను
ధాతృత్వముతో నను నడిపించినా
అవిధేయతలే ఆవరించినా
దీవెనలెన్నో దయచేసిన (2)
దీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రము
దయచూపిన తండ్రి నీకే స్తోత్రము (2)        ||గడచిన||


Post a Comment

5 Comments