ఇది వింటే మీ జీవితమే మారిపోతుంది|| తగిన సమయంలో స్పందించే దేవుడు || Bro Samuel Karmojiఇది వింటే మీ జీవితమే మారిపోతుంది|| తగిన సమయంలో స్పందించే దేవుడు || Wonderful Telugu Christian Message by Bro Samuel Karmoji, Yesulo Anandam.

1పేతురు 5: 6
దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి.


Post a Comment

0 Comments