అపవాది వాడే మూడు ప్రధాన ఆయుధాలు - Satan's Weapons - Sis Blessie Wesley




రక్షింప బడిన వ్యక్తి జీవితంలో అపవాది వాడే మూడు ప్రధాన ఆయుధాలు - వాటి నుండి మనము ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎలా బయటపడాలి - తెలుగు మెసేజ్ బై సిస్టర్ బ్లేస్సి వెస్లీ | యంగ్ హోలీ టీం - రాజమండ్రి

1 డివెర్సిన్ ( Diversion )
2 డౌట్ ( Doubt )
3 నిరుత్సాహం ( Discouragement )

Telugu Christian Message on the 3 weapons that Satan uses in christian believers life and how we can encounter and escape from them... by Sis Blessie Wesly, Young Holy Team, Rajanmundry.

Watch and be blessed. Share it with your friends... For more info: www.johnwesly.com, Call : +91- 9000333555, 9618111888


Post a Comment

0 Comments