కేరళ బ్రాహ్మణుడు నటరాజన్ సుబ్రమణ్య శర్మ - తెలుగులో క్రీస్తుని గురించి చెప్పిన సాక్షం

కేరళ బ్రాహ్మణుడు నటరాజన్ సుబ్రమణ్య శర్మ - తెలుగులో  క్రీస్తుని గురించి చెప్పిన సాక్షం - Lazurus Garu Alias P.Natrajan Subrahmanya Sharma Speaking about Jesus Christ in Telugu

Post a Comment

0 Comments